สัญญาบริการ

การขายข้อมูลการเก็งกำไรในค่าเงินต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ไทย ฟอเร็กซ์ อิลิท จำกัด โดย นาย พิษณุคม ไชยเวช กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หมู่บ้านตะวันนาวิลล์ เลขที่ ๒๓/๒๙๒ ถนนรังสิตนครนายก คลอง ๘ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้ให้เรียกว่าบริษัทฝ่ายหนึ่ง กับท่านผู้กรอกชื่อและกดยินยอม” ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ให้เรียกว่าผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บริษัทเป็นผู้บริการขายข้อมูลการลงทุนในค่าเงินต่างประเทศและหรือข้อมูลการเทรดค่าเงินต่างประเทศ ของการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับหรือมีข้อมูลในการไปดำเนินการเป็นผู้เล่นหรือผู้ลงทุนในค่าเงินต่างประเทศนั้นด้วยตัวเองกับตัวแทนหรือโปรกเกอร์ของผู้ซื้อเอง และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรายละเอียดย่อยต่อไป ดังนี้

.) บริษัทตกลงขายและให้ข้อมูลในการที่ผู้ซื้อจะไปเป็นผู้เล่นหรือผู้ลงทุนในค่าเงินต่างประเทศนั้นให้กับผู้ซื้อตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากนักวิเคราะห์มืออาชีพในสถาบันการเงินต่างประเทศ และบริษัทจะทำการให้ข้อมูลที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

.) บริษัทจะอยู่ในฐานะผู้ขายและให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนและหรือการเทรดค่าเงินต่างประเทศของผู้ซื้อหรือในฐานะผู้เล่นหรือผู้ลงทุนของผู้ซื้อนั้นด้วยแต่อย่างใด และไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับผลการลงทุนไม่ว่าจะเป็นผลกำไรหรือขาดทุนของผู้ซื้อโดยเด็ดขาด

.) ผู้ซื้อตกลงรับทราบข้อย่อย ๑.) เป็นอย่างดี และเป็นผู้รับรู้ความเสี่ยงของผู้ซื้อในการไปเป็นผู้เล่นหรือผู้ลงทุนค่าเงินต่างประเทศนั้นด้วยตัวเอง ก่อนตกลงซื้อบริการดังกล่าวจากบริษัท และก่อนลงนามในสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๒. บริษัทตกลงขายบริการดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ โดยมีค่าบริการ ๑๑๙ บาทต่อวัน (หนึ่งร้อยสิบเก้าบาท) และผู้ซื้อได้จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทได้รับไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงดังกล่าวแล้ว และผู้ซื้อจะยังคงรับบริการกับบริษัทอยู่ต่อไป และผู้ซื้อได้มีการจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทอยู่ต่อไป โดยบริษัทยังคงให้บริการและรับเงินค่าบริการต่อผู้ซื้ออยู่ต่อไปเช่นกัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงต่อสัญญากันโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญากันใหม่ แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวให้กับบริษัทครบเรียบร้อยเสียก่อน จึงถือว่าเป็นการต่อสัญญากันแล้วโดยอัตโนมัติ

ข้อ ๓. นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ก่อนที่ผู้ซื้อจะดำเนินการเป็นผู้เล่นหรือผู้ลงทุนในค่าเงินต่างประเทศนั้น บริษัทตกลงที่จะสอนปูพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงในคอร์สออนไลน์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อต้องตกลงเรียนกับบริษัทก่อน เพื่อให้ได้รับความรู้ ในวีธีการและกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ก่อนเข้ามาลทุนในตลาดเสียก่อน ซึ่งผู้ซื้อต้องถือว่าเป็นข้อตกลงยอมรับว่า ผู้ซื้อจะต้องเข้าเรียนในเนื้อหาปูพื้นฐานและบริหารความเสี่ยงใน คอร์สออนไลน์เป็นอย่างดีก่อน และถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบถึงข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยดีแล้ว และหากเกิดเหตุอันใดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์พื้นฐานและการบริหารความเสี่ยง บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆกับปัญหาและผลการดำเนินงานที่เกิดขั้นทั้งสิ้น เพราะถือว่าบริษัทได้ทำการสอน และบอกกล่าวในข้อสัญญาอันนี้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคอร์สปูพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงนี้ จะเป็นคอร์สฟรี ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นบริการที่ให้ฟรีนอกจากการขายตาม ข้อ ๑.

ข้อ ๔. บริษัทตกลงให้บริการกับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงรับบริการกับบริษัท ซึ่งเป็นการขายตาม ข้อ ๑. และเป็นการสอนการเรียนตาม ข้อ ๓. โดยวีธีการผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท ตลอดอายุของสัญญา

ข้อ ๕. ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ข้อ ๑. และ ๑.) และโดยเฉพาะ ๑.) , .) ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่า ผู้ซื้อจะไม่สามารถกล่าวโทษหรือฟ้องร้องเอาความหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกเอาค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทได้ ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากการขาดทุนหรือความเสียหายในการเป็นผู้เล่นหรือผู้ลงทุนในค่าเงินต่างประเทศนั้นของผู้ซื้อเอง เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ซื้อ และผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยงโดยเฉพาะตัวและผู้ซื้อตกลงรับทราบหน้าที่ของบริษัทที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับนี้แล้วเท่านั้น

ข้อ ๖. ผู้ซื้อตกลงว่า สัญญานี้จะเป็นความลับระหว่างบริษัทและผู้ซื้อเท่านั้น และรับทราบว่าบรรดาข้อมูลและหรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขายและการให้ข้อมูลที่ผู้ซื้อได้รับไปจากบริษัทตาม ข้อ ๑. รวมถึงข้อมูลการสอนและการเรียนที่ผู้ซื้อได้รับไปจากบริษัทตาม ข้อ ๓. เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ซื้อจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท และผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่นำข้อมูลและหรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขายและการให้ข้อมูลที่ผู้ซื้อได้รับไปจากบริษัทตาม ข้อ ๑. รวมถึงข้อมูลการสอนและการเรียนที่ผู้ซื้อได้รับไปจากบริษัทตาม ข้อ ๓. ไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะด้วยช่องทางหนึ่งช่องทางใด เช่น นำไปแจกจ่ายต่อ ปล่อยต่อ หรือแชร์ต่อ เป็นต้น ให้กับบุคคลหรือบริษัทหรือองค์กรใดๆ ทั้งสิ้น

หากกรณีมีผู้ซื้อทำการฝ่าฝืนดังกล่าวบริษัทจำทำการดำเนินคดีความต่อผู้ซื้อที่ฝ่าฝืนให้ถึงที่สุด และผู้ซื้อที่ฝ่าฝืน จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทในความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ เท่า ของมูลค่าการบริการต่อวันตามสัญญา ใน ข้อ ๒. และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าเสียหายอย่างอื่นที่บริษัทได้รับด้วย

ข้อ ๗. ผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่ตำหนิติติงหรือพาดพิงถึงบริษัท ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกหรือพูดด้วยวาจา หรือลงหรือพิมพ์ข้อความลงในช่องทางใดๆ เป็นการประกาศหรือโฆษณาอันจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จะไม่ทำโดยเด็ดขาด

ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้เข้ารับการใช้บริการครบตามระยะเวลากำหนด ข้อ ๒. หรือเพราะพฤติการณ์ของฝ่ายผู้ซื้อเอง อันทำให้สัญญาไม่มีการปฎิบัติกันต่อไปได้ บริษัทมีสิทธิรับค่าบริการที่จ่ายมาแล้วนั้นเสียทั้งสิ้น โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือทวงคืนเงินค่าบริการที่จ่ายมาแล้วแต่อย่างใด

สัญญานี้ทำขึ้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว ยืนยันถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงกรอกชื่อและกดยินยอม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญในฐานข้อมูลของบริษัท

[caldera_form id="CF5ef4d91415aa7"]